ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Souhlasím s tím, aby společnost
Dark Kitchen s.r.o.
se sídlem Tyršova 1832/7, 120 00 Praha 2, Česká republika
IČO: 17748500
tel: +420 722 448 388
email: info@dark-kitchen.cz
web: www.dark-kitchen.cz
(dále jen správce osobních údajů)
 
zpracovávala mé osobní údaje, a to v rozsahu, pro účely a za podmínek uvedených níže. Beru na vědomí, že udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů je smluvním požadavkem správce a z mé strany je zcela dobrovolné.

Zdroje a rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje:
 • které jste mu sám/a poskytl/a vyplněním formuláře, e-mailem, telefonicky nebo osobně
 • které správce získal z veřejně dostupných zdrojů
 • které správci sdělíte v rámci hodnocení služby a poskytnutí zpětné vazby
a to v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a doručovací adresa. Dále může správce zpracovávat vaše písemné komentáře, hodnocení a vámi pořízené veřejně dostupné nebo výslovně poskytnuté fotografie.

Jak je to s platebními údaji?

Informace týkající se vašeho platebního prostředku jako je číslo a datum platnosti (t.j. údaje nezbytné za účelem zaplacení za objednané produkty a služby) správce nezpracovává, neboť pro účely zpracování plateb využívá služby třetí strany.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:
 1. řádného vyřízení vaší objednávky a výkonu práv a plnění povinností, plynoucích ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem. Bez poskytnutí osobních údajů není možné přijmout objednávku, uzavřít smlouvu a ani je ze strany správce plnit.
 2. poskytování informací o marketingových a slevových kampaních, nabídkách vlastních služeb a služeb subjektů spadajících pod značku Spojujeme a dalších informací propagačního a reklamního charakteru (vč. zasílání obchodních sdělení a newsletterů). Tyto informace mohou být poskytovány e-mailem, telefonem nebo SMS.
 3. získání zpětné vazby a průzkumů spokojenosti.

Doba uchovávání osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a po jeho skončení po dobu přiměřeně nezbytnou k vyřešení případných nevypořádaných závazků.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.
 • po dobu, kterou dovolují příslušné právní předpisy, zejm. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje ze své databáze vymaže, pokud právní předpisy nestanoví jiný způsob likvidace.

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů jak v elektronické, tak i případné listinné podobě. K osobním údajům mají přístup pouze správcem pověřené osoby.

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou:
 • osoby podílející se na vyřízení vaší objednávky a výkonu práv a plnění povinností, plynoucích ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem
 • osoby zajišťující služby provozování e-shopu (Digihood)
 • osoby zajišťující marketingové služby
 • externí účetní správce
 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • právní zástupce správce

Vaše práva

 1. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Máte právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
 2. Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na vaši žádost nepřesné osobní údaje nebo neúplné osobní údaje doplnil.
 3. Máte právo na výmaz osobních údajů. Pokud jsou splněny podmínky stanovené v příslušných právních předpisech, je správce povinen na vaši žádost zlikvidovat vaše osobní údaje.
 4. Máte právo, aby správce v určitých, příslušnými právními předpisy stanovených, případech, omezil zpracování vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.
 5. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Správce bude nadále vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro jiné účely stanovené výše, zejména pro účely plnění smluvního vztahu mezi vámi a správcem.
 6. Právo na přenositelnost údajů vám dává možnost získat osobní údaje, které jste správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 7. Máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.
 8. V případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz)